Obchodné podmienky prevádzkovateľa

                                                    

 ( ďalej v texte aj ako len „ Zmluvné podmienky “ v príslušnom gramatickom tvare )

I. Úvodné ustanovenia 

1. Obchodná spoločnosť DIRESTA s.r.o., so sídlom Exnárova 803/15, 040 22  Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38544/V,  IČO: 50 061 500 ( ďalej v texte aj ako len „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) je oprávneným Prevádzkovateľom a správcom  internetového portálu bezrealitnejkancelarie.sk, dostupného na internetovej adrese http://www.bezrealitnejkancelarie.sk (ďalej v texte aj ako len „Portál“ v príslušnom gramatickom tvare). V rámci prevádzky tohto Portálu poskytuje Prevádzkovateľ služby, ktoré umožňujú užívateľom siete vkladať na Portál textové a obrazové informácie. Služby Portálu umožňujú tieto textové a obrazové informácie zobrazovať, zasielať, mazať alebo s nimi inak ďalej nakladať. 

2. Tieto Zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a objednávateľov služieb pri poskytovaní a využívaní služieb poskytovaných  na Portáli.

II. Základné pojmy 

1. Objednávateľom sa pre účely týchto Zmluvných podmienok rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá je vlastníkom jednej alebo viacerých nehnuteľností, ktoré ponúka k predaju, k prenájmu, k podnájmu alebo k jej výmene, osoba ktorá  má záujem o kúpu, nájom, podnájom, alebo výmenu nehnuteľnosti,  a  ktorá zároveň  splní podmienky registrácie Prevádzkovateľa ( ďalej v texte spoločne len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). Objednávateľom nesmie byť Realitný maklér a Realitná kancelária !  

2. Uživateľom sa pre účely týchto Zmluvných podmienok  rozumie akákoľvek osoba, ktorá pasívne využíva služby Portálu. Pasívnym využitím sa rozumie predovšetkým prehľadávanie obsahu Portálu, resp. jeho časti, ktoré nie sú prístupné len Objednávateľovi, alebo  Prevádzkovateľovi ( ďalej v texte aj ako len „ Užívateľ “ v príslušnom gramatickom tvare). 

3. Realitným maklérom sa pre účely Zmluvných podmienok rozumie fyzická či právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú realitnú činnosť (ďalej v texte aj ako len „Realitný maklér“ v príslušnom gramatickom tvare “). Za podnikateľskú realitnú činnosť sa pre účely týchto Zmluvných podmienok považuje akákoľvek činnosť realizovaná za účelom dosiahnutia priameho či nepriameho príjmu či zisku, predovšetkým podnikanie, účasť v podnikajúcej právnickej osobe, výkon funkcie štatutárneho orgánu či iného orgánu v podnikajúcej právnickej osobe či člena takéhoto orgánu, výkon práce v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach konaných mimo pracovného pomeru, činnosť na základe iného zmluvného vzťahu, vrátane zmluvného vzťahu neformálneho, účasť na podnikaní inej osoby či konanie v zhode s inou osobou, spočívajúce predovšetkým v nákupe nehnuteľnosti za účelom ich ďalšieho predaja, predaja nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, pokiaľ sú prenajímateľom poskytované iné ako základné služby zabezpečujúce riadnu prevádzku týchto priestorov. Za Realitného makléra sa tiež považujú všetky osoby, ktorých registrácia sa/alebo elektronickú prevádzku odosielania na Portál pochádza, hoci iba len z časti, z domény, serveru alebo IP adresy subjektu, ktorý spĺňa definíciu Realitného makléra podľa predchádzajúcej vety alebo ktorá by tuto definíciu spĺňala kedykoľvek v období až 12 mesiacov pred okamžikom svojej registrácie ako Objednávateľ. Za Realitného makléra sa ďalej tiež považujú všetky osoby, ktoré vystupujú ako osoby (spolu)pracujúce (bez ohľadu na povahu právneho vzťahu) s Realitným maklérom a osoby uvedené na Internetových stránkach príslušných Realitných maklérov s tým, že je na Objednávateľovi, aby preukázal, že Realitný maklér nie je. Za Realitného makléra sa tiež považujú všetky osoby, ktoré realizovali alebo mienia,  alebo prisľúbili realizovať úhradu akejkoľvek Služby za subjekty, ktoré splňujú ktorúkoľvek definíciu Realitného makléra v zmysle predchádzajúcich viet. 

4. Službou sa rozumejú online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“). 

5. Použivateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). 

6.Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba ponúkajúca svoj súkromný nehnuteľný majetok, resp. nehnuteľný majetok svojej blízkej osoby (  blízka osoba je upravená v  Občianskom zákonníku ) k predaju, k prenájmu, k podnájmu alebo k jej výmene, alebo osoba ktorá hľadá a má záujem o kúpu, nájom, podnájom, alebo výmenu nehnuteľnosti. 

7. Developer je investor ( fyzická alebo právnická osoba ), ktorá investuje do výstavby nehnuteľností (obytné domy, kancelárske budovy, priemyselné budovy) určených na predaj alebo prenájom ( ďalej v texte aj ako len „Developer“ v príslušnom gramatickom tvare ). 

8. Nehnuteľným majetkom sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom v zmysle Občianskeho zákonníka a byty a nebytové priestory v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ( ďalej v texte aj ako len „nehnuteľnosť“, resp. „nehnuteľný majetok“ v príslušnom gramatickom tvare ).

III.  Základné podmienky používania portálu 

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (nehnuteľnosti) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Užívateľom. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo obdobnej zmluvy medzi konkrétnymi používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní používatelia. 

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. 

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má iné práva. 

4. Využívanie Služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s týmito Zmluvnými podmienkami Portálu.   

5. Služby Portálu sú pre Objednávateľov spoplatnené v zmysle cenníka Prevádzkovateľa. 

6. Podmienky registrácie a zverejnenia sú Prevádzkovateľom upravené v časti  "Ako pridať inzerát"

7. Spoplatnenie Služieb pre fyzické osoby nepodnikateľov je pokladané v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

8. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu v zmysle týchto Zmluvných podmienok má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah Používateľa k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup.

9. Pokiaľ Objednávateľ Služby v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. 

10. Objednávateľ Služby plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Objednávateľ Služby je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

      (a) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

      (b) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

      (c) nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach, 

11. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné Objednávateľa Služby kontaktovať, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa. 

12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Objednávateľa Služby bez upozornenia aj v prípade ak jeden Objednávateľ Služby pridáva inzeráty na Portál pod viacerými kontami.

 

IV.  Ochrana osobných údajov 

1. Objednávateľ Služby poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustanovenia zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Objednávateľ Služby súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@bezrealitnejkancelarie.sk, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

2. Objednávateľ Služby poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám – iným Používateľom Portálu za účelom poskytovania Služieb Portálu alebo partnerským subjektom Prevádzkovateľa. Partnerské subjekty – sprostredkovatelia sú Prevádzkovateľom vyberaní v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo Objednávateľa Služby, názov spoločnosti, IČO a adresu sídla spoločnosti, ktoré si Objednávateľ Služby zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

5. Objednávateľ Služby súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

6. Objednávateľ Služby týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu bezrealitnejkancelarie.sk. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Objednávateľ Služby kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu info@bezrealitnejkancelarie.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy - kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

7. Objednávateľ Služby ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. 

8. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie ako sú napr. skrátené formy IP adries, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca.

 

 V. Práva a povinnosti strán

1. Objednávateľ Služby plne zodpovedá za obsah všetkých informácií, ktoré zadá prostredníctvom  Portálu. Nikto nesmie zasielať Užívateľom, Používateľom, resp. Objednávateľom Služby správy majúce povahu nevyžiadaných reklamných oznámení a ponúk služieb, ktoré predstavujú priamu konkurenciu pre Prevádzkovateľa, najmä ponúkať služby Realitných maklérov.

2. Objednávateľ Služby nie je oprávnený sprístupniť svoje užívateľské meno ani heslo pre prístup do Portálu tretím osobám. V prípade, že Objednávateľ Služby tretej strane takýto prístup umožní, a to aj z nedbanlivosti, nesie Objednávateľ Služby zodpovednosť za prípadné zneužitie  stránok Portálu  / alebo za zneužitie svojho hesla a / alebo užívateľského mena tak, ako keby sa jednalo o vlastné konanie Objednávateľa a takisto znáša všetky riziko zmluvná sankcia zo strany Prevádzkovateľa.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky údaje o jeho nehnuteľnosti /  zverejňované v Portáli sú prístupné všetkým užívateľom celosvetovej počítačovej siete Internet, a to prostredníctvom Portálu a ďalších internetových serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom či inou osobou. Ďalej Objednávateľ berie na vedomie, že vyššie uvedené údaje o jeho nehnuteľnosti / iach a ich prípadných právnych vadách môžu byť tiež zverejnené v propagačných materiáloch Prevádzkovateľa, s čím výslovne súhlasí.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zverejňovať iba pravdivé údaje. Taktiež sa zaväzuje aktualizovať svoje inzeráty v prípade, že dôjde k zmene ich stavu a / alebo údajov v nich uvedených. Za obsah a pravdivosť uvádzaných údajov je zodpovedný výlučne Objednávateľ.

5. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia dát zadaných Objednávateľom prostredníctvom servisných stránok.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje, ak:

       (a) sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,

       (b) sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok,

      (c) ide o ponuky Realitných maklérov či iných realitných sprostredkovateľov, alebo má Prevádzkovateľ podozrenie, že sa jedná o ponuky týchto subjektov, svojím obsahom odporujú oprávneným záujmom Prevádzkovateľa,                    

7. Všetky dáta zadáva Objednávateľ na Portáli Prevádzkovateľa  vo forme inzertného oznámenia na vlastné náklady a vlastnými silami, a to v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa Portálu. Objednávateľ je oprávnený zadať objednávku prostredníctvom administratívneho rozhrania. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa nebude akýmkoľvek spôsobom pokúšať o neoprávnený prístup a manipuláciu dát na Portáli Prevádzkovateľa. Redirect nie je povolený - URL adresa / y Objednávateľa v inzercii nesmie najmä smerovať na (komerčný) realitné servery, teda servery s rovnakým alebo podobným tematickým obsahom, ako je Portál a / alebo servery prezentujúca obsah, ktorý je v rozpore s Podmienkami Prevádzkovateľa.

8. V prípade, že Objednávateľ je Realitný maklér a vykoná Registráciu a / alebo zadá ponuku nehnuteľnosti (bez ohľadu na jej zverejnenie), vznikne Prevádzkovateľovi voči Objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.500, - EUR (slovom: jedentisícpäťsto eur ), za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa porušenia uvedenej povinnosti. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta nezapočítava. Prevádzkovateľ je oprávnený ďalej všetku inzerciu Objednávateľa zmazať a zrušiť Registráciu Objednávateľa bez náhrady.

9. Objednávateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na Portáli, teda vypovedať tieto Zmluvné podmienky, a to písomne na adrese elektronickej pošty  vypoved@bezrealitnejkancelarie.sk.  Prevádzkovateľ v prípade zrušenia registrácie Objednávateľa je oprávnený uchovávať jeho dáta uvedené v článku III. bod (4) Zmluvných podmienok po dobu jedného roka.

10. V prípade, že dôjde k zmene údajov, ktoré boli použité pri registrácii, je  Objednávateľ povinný ich bezodkladne aktualizovať.

11. V prípade porušenia Zmluvných podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť registráciu Objednávateľa a všetku inzerciu Objednávateľa zmazať bez náhrady.

VI. Riešenie sporov online

1.  Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

2.  Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: reklamacie@bezrealitnejkancelarie.sk

 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvný vzťah založený medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom Registráciou sa riadi týmito Zmluvnými podmienkami. Záležitosti týmito Podmienkami výslovne neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

2. Všetok obsah Servera a forma tento obsah zachytávajúce (grafický vzhľad a úprava servera) a ich príslušné časti sú autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení, a podľa príslušných autorskoprávnych predpisov a ich každej jednotlivej použitie bez súhlasu autora alebo držiteľa licencie je porušením autorských práv a môže byť dôvodom občianskoprávnej a trestnej zodpovednosti.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Zmluvné podmienky aj bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach Serveru. Takým zverejnením vstúpi nové znenie Zmluvných podmienok v účinnosť, pokiaľ nie je v Zmluvných podmienkach stanovený dátum neskorší. Upozornenie na skutočnosť, že došlo k zmene Zmluvných podmienok, bude na Serveri zverejnené najmenej po dobu 1 mesiaca odo dňa, keď nové znenie Zmluvných podmienok vstúpi do platnosti a účinnosti.

4. Hromadné a / alebo automatizované vyťažovanie obsahu Serveru je zakázané, rovnako tak jeho ďalšie publikovanie. Každý, kto tento zákaz poruší je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR (slovom: jedentisícpäťsto eur ).

5. Tieto Zmluvné podmienky boli aktualizované a nadobúdajú platnosť dňa:   01.01.2017.