Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené Služby Portálu budú poskytované riadne a včas.
 2. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených Služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne a bezplatne odstrániť.
 3. V prípade záujmu o reklamáciu je Objednávateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: reklamacie@bezrealitnejkancelarie.sk
 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti a ID inzerátu.
 5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Objednávateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručeniareklamácie.
 7. Objednávateľ Služby si má právo uplatniť u Prevádzkovateľa reklamáciu len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapríčiniť Prevádzkovateľ. Vznik vady je určený okamihom keď Používateľ oznámi preukázateľnou formou Prevádzkovateľovi, že boli zistené nesprávne prevádzkové parametre alebo prerušenie prevádzky Služby.
 8. Ak Služba vykazuje vady, Objednávateľ Služby má právo uplatniť si reklamáciu nasledovne:emailom, alebo písomne:
 • e-mailom na adrese: reklamacie@bezrealitnejkancelarie.sk
 • písomne: na adrese sídla Prevádzkovateľa
 1. Používateľ je povinný oboznámiť sa so Službou a jej používaním pri zakúpení.
 2. Prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo iná určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Objednávateľ Služby nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, na ktoré bol Prevádzkovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 4. Nárok na uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa Objednávateľovi služby zaniká:
 • nepreukázaním zakúpenia Služby u Poskytovateľa
 • neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby alebo po ich prejavení
 • uplynutím záručnej doby
 • poškodením služby zapríčineným Objednávateľom
 • neodborným zaobchádzaním so Službou, resp. používaním Služby v rozpore so Zmluvnými podmienkami a osobitnými pravidlami pre servery Poskytovateľa a platnými právnymi predpismi SR
 • z dôvodu pôsobenia vyššej moci
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:
 • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Objednávateľa Služby, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne Objednávateľ Služby
 • nesprávnym postupom Objednávateľa Služby pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní Služby
 • poškodením alebo zásahom Používateľa do technického riešenia Služby
 • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného Poskytovateľom internetového pripojenia
 • poruchou spôsobenou tretími stranami
 1. Záručná doba na Službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej Služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia Služby.
 2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej Služby, výmenou Služby za inú, vrátením ceny za poskytovanú Službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny za poskytnutú Službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 3. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad o najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Ak Prevádzkovateľ preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola podaná včas, v určenej záručnej dobe a že reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, má Objednávateľ Služby právo: 

      a ) pokiaľ ide o odstrániteľné vady: 

 • aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom Prevádzkovateľ je povinný odstrániť takúto vadu bez zbytočného odkladu
 • aby mu Prevádzkovateľ vymenil reklamovanú Službu za novú adekvátnu Službu, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť vady
 • prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú Službu za Službu bez vady, ak to Objednávateľovi Služby nespôsobí závažné ťažkosti

      b ) pokiaľ ide o neodstrániteľné vady:

 • na výmenu reklamovanej Služby za novú adekvátnu Službu alebo na odstúpenie od zmluvy s Prevádzkovateľom a vrátenie ceny poskytovanej Služby, ak reklamovaná vada bráni riadnemu užívaniu Služby

      c ) na primeranú zľavu z ceny poskytovanej Služby, ak táto vada nebráni Objednávateľovi Služby v riadnom užívaní Službypokiaľ ide o opakujúce sa vady alebo väčší počet vád na výmenu ním reklamovanej Služby alebo na odstúpenie od zmluvy s Prevádzkovateľom a vrátenie ceny poskytovanej Služby, a to aj v prípadoch, keď reklamovanú vadu možno odstrániť, avšak Objednávateľ Sužby nemôže Službu riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady, alebo pre väčší počet vád. 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú Službu za Službu bez vady.
 2. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.  391/2015  z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach prevádzkovateľa ( v časti Riešenie sporov online ). Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská  obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov   vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať  subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.